Trwa ładowanie danych...

Regulamin szkoleń SPK

Data aktualizacji: 11 czerwic 2024 r.


Regulamin szkoleń SPK


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:
  Zamawiający – osoba lub podmiot zgłaszający na szkolenie, również płatnik szkolenia.
  Organizator – Serwis Pracowni Komputerowych AHU MultiNet.
  Uczestnik – osoba bezpośrednio korzystająca lub skierowana na szkolenie.
  Formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszeniowy na wybrane Szkolenie, wysłany Zamawiającemu, wypełniany przez Zamawiającego w celu zapisu na szkolenie.
  Szkolenie – szkolenie, kurs, w trybie zdalnym, przeprowadzany przez Organizatora.
  Szkolenie zamknięte – szkolenie przeznaczone dla ścisłej grupy odbiorców, lub jednego Uczestnika reprezentujących zazwyczaj jedną firmę lub instytucję
 2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w kursach i szkoleniach (w dalszej części regulaminu również skrótowo zwanych Szkoleniem) organizowanych przez Serwis Pracowni Komputerowych AHU MultiNet.
 3. Organizatorem szkoleń jest Serwis Pracowni Komputerowych AHU MultiNet z siedzibą w Nowej Rudzie, 57-401 Nowa Ruda, ul. Górnicza 16/32
 4. Tematyka szkoleń opracowana jest dla nauczycieli informatyki w szkołach, w tym:
  a) nauczycieli informatyki klas 1-3 nauczania początkowego,
  b) opiekunów pracowni komputerowych,
  c) administratorów szkolnych serwerów w pracowniach komputerowych.
 5. Tematyka szkoleń uwzględnia specyfikę konfiguracji szkolnych serwerów zgodną ze standardem opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej (OFEK) oraz specyfikę autorskich rozwiązań zastosowanych w pracowniach i szkolnych serwerach dostarczonych i modernizowanych przez Serwis Pracowni Komputerowych AHU MultiNet.

§2 PROCEDURA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

 1. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu czyli rezerwację rozumie się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Organizatora: www.multinet.pc.pl zakładka: Szkolenia/Rezerwacja szkoleń.
 2. Terminy szkoleń są dostępne na stronie internetowej Organizatora.
 3. Rezerwacja terminów Szkolenia następuje przez przesłanie Zamawiającemu formularza Zamówienia Szkolenia.
  a) wypełnienie przez Zamawiającego przesłanego przez Organizatora Formularza zgłoszeniowego w którym Organizator uzgadnia z Zamawiającym terminy Szkoleń;
  b) odesłanie przez Zamawiającego wypełnionego Formularza zgłoszeniowego – pocztą elektroniczną do Organizatora na adres: spk@multinet.pc.pl.
 4. Potwierdzeniem Zamówienia szkolenia jest przesłanie przez Zamawiającego wypełnionego, podpisanego i potwierdzonego formularza Zamówienia.
 5. Wystarczającą formą potwierdzenia jest skan lub zdjęcie podpisanego dokumentu Zamówienia przesłane e-mailem.
 6. O ile nie uzgodniono inaczej, w wypadku braku potwierdzenia Zamówienia przez Zamawiającego w sposób opisany powyżej w terminie 4 dni kalendarzowych od daty dokonania zgłoszenia, rezerwacja może zostać przez Organizatora anulowana.
 7. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Zamawiający zobowiązany jest do wpłacenia przelewem 100% ceny zajęć, na co najmniej 4 dni robocze przed pierwszym dniem rozpoczęcia szkolenia na podstawie przesłanego Formularza zgłoszeniowego lub wystawionej faktury proforma.
 2. W przypadku płatności dokonywanych przelewem przed rozpoczęciem zajęć, prosimy o niezwłoczne przesłanie dowodu dokonania przelewu na adres e-mail: spk@multinet.pc.pl.
 3. Ceny szkoleń podane są w kwotach netto. Szkolenia podlegają opodatkowaniu stawką 23% VAT z wyjątkiem art. 43 ust. 1 pkt. 29 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 4. W przypadku, gdy szkolenie organizowane przez Organizatora nie odbędzie się w zaplanowanym terminie lub w przypadku braku miejsc w danym terminie, kwoty wpłacone za szkolenie zostaną naliczone na poczet udziału w innych terminach szkoleń organizowanych przez Organizatora ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego Organizator zwróci wpłaconą kwotę na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych

§4 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 1. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji miejsca na kursie możliwe jest nie później niż na 4 dni przed jego rozpoczęciem.
 2. W przypadku rezygnacji z szkolenia na  lub mniej dni Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty stanowiącej 50% ceny zajęć na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu zajęć.
 3. Informacja o rezygnacji z szkolenia musi być w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być przesłana listem lub w formie skanu/zdjęcia pocztą elektroniczną.

§5 UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. W przypadku niezależnych od organizatora przyczyn losowych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w ustalonym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć (o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie poniesione wcześniej przez uczestnika koszty (np. rezerwacji noclegu, biletów na przejazd itp.).
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego szkolenia.
 3. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich jest zabronione.
 4. Utrwalanie przez uczestnika przebiegu kursu lub szkoleń, za pomocą urządzeń lub oprogramowania rejestrujących dźwięk albo obraz i dźwięk, jak również rozpowszechniane ich treści jest zabronione.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo, do nagrania (w formie audio i/lub video) szkolenia realizowanego w formule otwartej lub zdalnej, jednak z ograniczeniem nagrania video do osoby trenera i treści prezentacji.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przysyłając formularz zapisu na szkoleniu lub formularz zgłoszeniowy zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi. W przypadku wskazania na Formularzu danych osobowych uczestników zajęć innych niż Zamawiający, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania zgody tych uczestników na umieszczenie i administrowanie ich danymi osobowymi Organizatora w zakresie wskazanym powyżej.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją szkoleń w przypadku Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.Zadaj pytanie on-line

2016 © Pracownie komputerowe dla szkół, Serwery dla szkół, Office dla szkół | powered by uCore Engine

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, informujemy, iż nasza witryna umieszcza w pamięci podręcznej Państwa przeglądarki tzw. plik cookie. Jest on wykorzystywany jedynie w celach statystycznych, a także aby ułatwić Państwu nawigację po stronie. Jeśli uważają Państwo, że narusza to Waszą prywatność, mogą Państwo wyłączyć obsługę plików cookie dla konkretnej witryny w ustawieniach przeglądarki.