Trwa ładowanie danych...

Ogólne warunki gwarancji

Data aktualizacji: 12 czerwiec 2024 r.

Przyjmowanie reklamacji odbywa się wyłącznie w firmie A.H.U. MultiNet – Michał Kisiel poprzez zakładkę KONTAKT
i skorzystanie ze znajdującego się tam formularza na stronie www.multinet.pc.pl lub poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: serwis@multinet.pc.pl (zakładka SERWIS - Jak reklamować).


 1. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego z opisem szczegółowym usterki oraz podaniem numeru faktury (dowodu zakupu).
  a)    Za pośrednictwem formularza na stronie www.multinet.pc.pl w zakładce KONTAKT: w polu „Twój Nickname” należy podać swoją nazwę klienta. Treść wiadomości należy rozpocząć od słowa: REKLAMACJA, po którym należy sprecyzować jej opis. Konieczne jest podanie numeru faktury zakupu reklamowanego sprzętu.
  b)    Za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej serwis@multinet.pc.pl: w temacie wiadomości należy wpisać słowo: REKLAMACJA, a w treści wiadomości należy sprecyzować jej opis. Konieczne jest podanie faktury zakupu reklamowanego sprzętu (www.multinet.pc.pl zakładka SERWIS).
 2. Sprzęt oddawany do serwisu musi mieć naklejone ważne, nie noszące śladów manipulacji (prób odklejania, przyklejania, zmiany miejsca przyklejenia, zmiany informacji w niej zawartych) naklejki gwarancyjne, tzw. stickery.
 3. Po przyjęciu zgłoszenia przez serwisanta, sprzęt powinien być (w ustalonym terminie) niezwłocznie spakowany wg zaleceń
  i przygotowany do odbioru przez kuriera firmy przewozowej nie później niż 7 dni od zgłoszenia. Po minięciu tego terminu, reklamacja zostaje odrzucona automatycznie. Niedopuszczalne jest dalsze używanie uszkodzonego urządzenia.
 4. Firma „A.H.U. MultiNet” zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych usterek, ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do serwisu. W wyjątkowych sytuacjach okres naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia nietypowych części.
 5. Sprzęt powinien być przekazany do naprawy serwisowej w komplecie wraz z urządzeniami i akcesoriami z którymi został sprzedany, w oryginalnym opakowaniu (jeśli w takim zastał zakupiony)
 6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, w tym zjawiska losowe takie jak przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, zalanie oraz materiały eksploatacyjne, czyli: baterie – również notebookach, atramenty, dyskietki, płyty CD oraz powstałe w trakcie użytkowania wypalone piksele i subpiksele w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych.
 7. Testowanie pod kątem stwierdzenia uszkodzenia będzie prowadzone jedynie w stosunku do wad umieszczonych
  w formularzu zgłoszenia reklamacyjnego. „A.H.U. MultiNet” nie ponosi odpowiedzialności za dane zamieszczone umieszczone na nośnikach magnetycznych, w tym dyskach twardych należących do klienta. Zlecenie zabezpieczenia danych klienta traktowane jest jako usługa zgodnie i będzie naliczana zgodnie z cennikiem.
 8. Jeżeli serwis nie stwierdzi uszkodzeń identycznych z opisanymi w formularzu, klient może zostać obciążony zryczałtowanymi kosztami testowania w wysokości 50,00 zł.
 9. Komputery są sprzedawane bez oprogramowania o ile nie jest to zaznaczone na dowodzie zakupu lub dodatkowo zamówiono oprogramowanie wraz z umową licencyjną. Firma „A.H.U. MultiNet” nie odpowiada za niewłaściwe działanie programów w przypadku braku umowy licencyjnej oraz w przypadku niewłaściwego ich zainstalowania. Firma „A.H.U. MultiNet” nie odpowiada również za niewłaściwe działanie programów zainstalowanych na licencjach bezpłatnych (GNU, GPL). Usunięcie ewentualnych wad programowych np. poprawienie konfiguracji, usunięcie wirusów itp. traktowane jest jako ekspertyza nieobjęta niniejszą gwarancją i jest wykonywana odpłatnie, zgodnie z cennikiem.
 10. Sprzęt wraz ze szczegółowym opisem uszkodzenia może zostać przesłany pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, po uzgodnieniu z działem reklamacji. Jeżeli od daty zakupu upłynęło więcej niż 10 dni, to koszt wysyłki w jedną stronę pokrywa reklamujący.
 11. Firma „A.H.U. MultiNet” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu wykonywanego przez pocztę lub firmy kurierskie. Serwis nie przyjmuje przesyłek pobraniowych, które będą zwracane do adresata. Na opakowaniu w 3 miejscach należy umieścić przesłane przez serwis naklejki.
 12. W przypadku deklaracji osobistego odbioru sprzętu przez klienta z serwisu, serwis gwarantuje termin 14 dniowy liczony od chwili powiadomienia klienta. Za odbiór osobisty uważa się personalne odebranie naprawionego sprzętu lub deklarację klienta o przysłaniu własnego kuriera firmy przewozowej. W takim wypadku po przekroczeniu 14-dniowego terminu odbioru serwis nalicza opłatę magazynową za każdy dzień składowania w wysokości 1,00 zł + VAT.
 13. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową o ile to nie zostało z kupującym wcześniej uzgodnione.

Zadaj pytanie on-line

2016 © Pracownie komputerowe dla szkół, Serwery dla szkół, Office dla szkół | powered by uCore Engine

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, informujemy, iż nasza witryna umieszcza w pamięci podręcznej Państwa przeglądarki tzw. plik cookie. Jest on wykorzystywany jedynie w celach statystycznych, a także aby ułatwić Państwu nawigację po stronie. Jeśli uważają Państwo, że narusza to Waszą prywatność, mogą Państwo wyłączyć obsługę plików cookie dla konkretnej witryny w ustawieniach przeglądarki.